Månadsarkiv: januari 2013

Build up skills Sverige (BUSS)

så heter det största utbildningsprogrammet inom byggsektorn någonsin som drar i gång i mars. 100.000 byggnadsarbetare och VVS-montörer i hela landet ska vidareutbildas för att bygga och renovera energieffektivt.

 

Foto: Sune Fridell
VVS-montörer över hela landet ska utbildas i energieffektivt byggande.

Hela VVS- och byggbranschen ska ställa om till ett mer energieffektivt byggande. Om bara sju år, 2020, ska all nybyggnation i Sverige och övriga EU vara nära-nollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar ska reduceras.
Och år 2050 ska energianvändningen i bebyggelsen vara halverad.

– För att lyckas behövs mer kunskap. Build Up Skills Sverige är ett verktyg för framgång. Man arbetar nu intensivt med att göra klart handlingsplanen, som ska presenteras den 13 mars på Nordbygg Ecoforum på Stockholmsmässan.

VVS Företagen deltar i projektgruppen för BUSS som har till uppgift att öka hantverkares och installatörers kunskap och kompetens om energieffektivisering och installation av förnybar energi.

Fokus ligger på hantverkare och installatörer på byggarbetsplatser. Projektet har 30 deltagande länder i Europa. Varje land ska ta fram en egen handlingsplan för hur hantverkare och installatörers kvalifikationer ska stärkas.

Källa: vvs-forum

Vi på Wattväktarna har bra koll på energibesparingar både inom vatten och belysning, och ser fram emot att två stora yrkesgrupper får kompetenshöjande utbildning.

För dem som vill kolla på våra produkter klicka här

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n

Annonser

Många vill energieffektivisera mer

Nästan vart tredje svenskt företag och kommun är överens om att de borde energieffektivisera mer. Men däremot ser den offentliga och privata sektorn olika hinder för att energieffektiviseringen ska komma upp till rätt nivå.

Energiindikatorn visar att företagen upplever tidsbrist som det största hindret för att energieffektivisera och tidsbristen förkommer inom vart tredje företag.

Inom den offentliga sektorn är det däremot brist på pengar som är problemet. Sex av tio kommuner uppger att ekonomin utgör det enskilt största hindret.

Företag och kommuner kan nå upp till 30 procent lägre energianvändning genom energieffektivisering. En investering i energieffektivisering behöver inte heller tynga kommunens eller företagets kassa. Många projekt är kassaflödespositiva vilket innebär att de finansierar sig själva.

Ekonomiska besparingar är den överlägset främsta drivkraften till att energieffektivisera för företag och kommuner. Åtta av tio ser energieffektivisering som en möjlighet att spara pengar i form av lägre energianvändning. Hälften uppger samhälls- och miljöansvar som en stark drivkraft.

I Energiindikatorn framgår även att Sveriges företag och kommuner har blivit bättre på att göra energikartläggningar och att följa upp dessa med konkreta åtgärder. 74 procent uppger idag att de gjort energikartläggning. För ett år sedan hade knappt sex av tio svenska bolag och kommuner utfört energikartläggning.

 

Om frånluftsvärmepumpar

Frånluftvärmepumpar kan installeras i hus med mekanisk ventilation och vattenburen uppvärmning, golvvärme eller radiatorer. Mekanisk ventilation betyder att det är frånluftkanaler som kontinuerligt ventilerar inomhusluften.

Frånluftsvärmepumpen hämtar värme från inomhusluften, ventilationssystemets frånluft, det vill säga den ventilationsluft som ska lämna huset. När ventilationsluften blåser ut ur huset är den uppvärmd och har en temperatur på omkring 20-grader, vilket betyder att den innehåller mycket energi. En frånluftvärmepump tar tillvara den energin och ger antingen bara varmvatten eller både varmvatten och värme till huset.

Jämn temperatur året om

En fördel som frånluftsvärmepumpen har jämfört med luftvattenvärmepumpen eller luftluftvärmepumpen som hämtar värme ur utomhusluften är att temperaturen på inomhusluften är ungefär den samma året runt vilket betyder att frånluftsvärmepumpen har en jämn verkningsgrad året runt i hela landet.

Vanliga i hus från 80-talet och framåt

Efter energikrisen på 1970-talet ställdes högre krav på husens isolering, husen blev tätare, men det blev problem med fukt och mögel. Därför utvecklades frånluftsventilationen, som är enkel och relativt billigt att installera. Den fungerar så att luft från kök, badrum/toalett och tvättstuga fläktas ut och ersätts av ny luft som kommer in genom ventiler i ytterväggarna. Frånluftsvärmepumpar blev vanliga i nybyggda hus från 80-talet och framåt.
Idag finns det två typer av frånluftsvärmepumpar på marknaden, med eller utan varvtalsreglerad kompressor.

Frånluftsvärmepumpar med ny teknik

Numera finns frånluftsvärmepumpar med varvtalsreglerade kompressorer och högre effekt. Dessa värmepumpar är effektivare och passar även i större hus med högre energibehov. Varvtalsreglerade kompressorer är vanliga på luftluftvärmepumpar, men är nytt för frånluftsvärmepumpar.

Frånluftsvärmepumpar med på/av-kompressor

Det finns fortfarande nya frånluftsvärmepumpar som har den traditionella typen av kompressor som antingen går för fullt eller är avstängd, så kallad på/av-kompressor. Räkna med att de inte ä riktigt lika effektiva som de med varvtalsreglering och de lämpar sig bäst i mindre hus med lågt energibehov eftersom de har en effekt på bara två kilowatt, då sparar den mellan 40 och 50 procent jämfört med om huset inte skulle ha någon frånluftsvärmepump utan direktverkande el istället.

Frånluftsvärmepumpar i äldre hus

Har du ett äldre hus där det är dags att byta ut frånluftsvärmepumpen så måste du tänka på att det kan krävas extra isolering av frånluftskanalen eftersom frånluftvärmepumpar med varvtalsreglering är effektivare. Det är normalt inget problem att isolera frånluftskanalen och om du inte gör det kan du få problem med fukt, kondens.

Luftfilter måste bytas eller rengöras

För att frånluftsvärmepumpen ska fungera så effektivt som möjligt måste filtren bytas eller rengöras med jämna mellanrum, till exempel på hösten efter pollenperioden. Ligger huset i en storstad kan du behöva byta eller rengöra filtren oftare än om du bor på landet. Följ tillverkarens instruktioner. Tänk på att priserna för nya filter kan variera mycket.

Många faktorer påverkar bullret

Nya frånluftsvärmepumpar har oftast en låg ljudeffektnivå. Bäst är att ha så låg lufthastighet som möjligt i ventilationskanalerna, vilket gör att bullret minskar. Frånluftsvärmepumpen behöver dock ett minimiflöde för att få bästa verkningsgrad. Det som kan orsaka buller är dåliga ljuddämpare och felaktig montering samt för trånga kanaler som är dåligt isolerade. En stor mängd luft som trycks genom trånga kanaler ger hög ljudnivå medan samma mängd luft som trycks genom större kanaler inte låter alls. Även vibrationer från felaktigt monterade aggregat kan ge oönskade ljud.

Några viktiga saker att tänka på:

  • Injusteringar och inställningar av frånluftsvärmepumpen och ventilationssystemet är mycket viktiga både för att hålla nere energianvändningen och för att få så bra inomhusluft som möjligt.
  • Smutsiga filter ökar tryckfallet och då stiger energianvändningen.
  • Att byta eller rengöra filter regelbundet är viktigt, både för att hålla nere energianvändningen och för att få bra inomhusluft.
Källa: Energimundigheten

Tills vi hörs igen

Wattväktar´n

Effektivare frånluftsvärmepumpar

Varvtalsstyrda frånluftsvärmepumpar sparar mycket mer energi än gamla modeller med på/av-teknik, särskilt i hus med hög energianvändning. Det visar Energimyndighetens test av frånluftsvärmepumpar.
Frånluftsvärmepumpar är vanliga i hus från 80-talet och framåt. Husen har frånluftsventilation och värmepumpen tar tillvara värmen från inomhusluften innan den ventileras ut. Många husägare står nu inför ett nytt val, eftersom värmepumparna börjar bli gamla och måste bytas ut.

– Vårt test visar att en frånluftsvärmepump med den nya varvtalsstyrda tekniken kan spara upp till 65 procent av husets energianvändning i jämförelse med ett eluppvärmt hus, säger Anders Odell, testledare på Energimyndighetens Testlab.

De olika modellerna i testet visar stora skillnader i värmeförluster för att hålla varmvattnet varmt när det inte används. Vissa värmepumpar har tre gånger så stora värmeförluster (tomgångsförluster) som andra.

Energimyndighetens råd till husägare som ska byta frånluftsvärmepump är att hitta en som passar det egna husets energibehov. Titta också på värmepumpens årsvärmefaktor (SCOP) som visar hur effektivt den producerar värme och varmvatten under ett helt år.

– Den mest effektiva i testet har en årsvärmefaktor på 3,0 vilket betyder att för varje kilowatt el in i värmepumpen, kommer det ut 3 kilowatt värme. Moderna frånluftsvärmepumpar börjar nu närma sig andra typer av värmepumpar i effektivitet, visar vårt test, säger Anders Odell.

– Energieffektivisering i bostäder är av största vikt. Därför är det positivt att energieffektiv teknik utvecklas och vinner terräng, säger Anna Johansson, ställföreträdande enhetschef på Testlab.

Källa: Energimyndigheten

Se de jämförda modellerna här!

Tills vi hörs igen

Wattväktar´n

Nya energikrav för luft/luftvärmepumpar

Luft/luftvärmepumpar, luftkonditionering, fläktar, cirkulations- och vattenpumpar har nya energikrav och ny energimärkning från årsskiftet. Produkter i de här kategorierna som inte är energieffektiva är därmed förbjudna på marknaden i Sverige och övriga EU.

 

Foto: Christer Nordemo
Luft/luftvärmepumpar har nya energikrav och ny energimärkning från årsskiftet.

Den första januari började EU:s nya ekodesignkrav, som sätter lägsta godtagbara energistandard på produkter, att gälla. Det innebär att exempelvis luft/luftvärmepumpar som inte är energieffektiva nu inte får säljas i handeln.

Från årsskiftet är det också obligatoriskt att ha energimärkning på luftkonditionering och luft/luftvärmepumpar. Märkningen ska även innehålla en karta som visar COP i tre olika klimatzoner i Europa. Den klimatjusterade värmefaktorn COP kallas SCOP (Seasonal COP) och beräknas som ett genomsnitt över hela året.
Märkningen av kyla, SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio), delas dock inte in i klimatzoner.

De nya kraven för Ekodesign gäller:

• Luftkonditioneringsaggregat och luft/luftvärmepumpar med en effekt under 12 kW. Den omfattar både flyttbara modeller och sådana som är avsedda att monteras fast.
• Fläktar som används för ökad komfort och som har en lägre effekt än 125 W. Fläktar till ventilation omfattas inte.

Ekodesignkraven för luftkonditionering och luft/luftvärmepumpar skärps ytterligare efter 2014-01-01.

Källa: VVS-Forum

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n

Villkor för solceller klara

Investeringsstöd för solceller kommer framöver att ges med 35 procent av de godkända kostnaderna från och med den 1 februari 2013.

Det beslutade regeringen 2012-12-28. Regeringen har sedan tidigare beslutat att förnya stödet för installation av solceller.

I budgeten för nästa år avsätts ytterligare 210 miljoner kronor för perioden 2013 till 2016. Sedan 2009 har regeringen satsat på ett investeringsstöd till den som sätter upp solceller. Stödet riktar sig till både företag, offentliga organisationer och privatpersoner och har blivit mycket framgångsrikt.

Samtidigt har kostnaderna för att utveckla solceller under de senaste åren minskat dramatiskt och statistiken från investeringsstödet visar att kostnaden per installerad kilowatt el halverats från 2009 till 2012.

För att fler ska kunna få del av stödet justerar regeringen nu storleken på stödet.

Förändringen genomförs också för att återspegla de lägre kostnaderna för att installera solceller. Från och med den 1 februari 2013 kommer stödet till solceller ligga på 35 procent av kostnaden.

– De val vi gör idag måste vara hållbara. Och en av de mest hållbara energikällorna som finns är solen. Vi ser nu en snabb utveckling av solcellstekniken, vilken är väl lämpad för småskalig energiproduktion. Det här investeringsstödet främjar tekniken och ger för många svenskar möjlighet att installera solceller och bli sin egen småskaliga elproducent, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Ansökan om att få ta del av solcellsstödet görs till Länsstyrelsen. För den som redan ansökt om stöd och slutfört sitt projekt före den 1 februari 2013 gäller de tidigare villkoren. Ansökningar som lämnats in men som Länsstyrelsen inte beslutat om ännu hanteras enligt den nya förordningen.

Källa: Näringsdepartementet

Energieffektivare frånluftvärmepumpar

Nya varvtalsstyrda frånluftvärmepumpar är mycket energieffektivare än äldre frånluftvärmepumpar, särskilt i hus med hög energianvändning. Det visar ett nytt test från Energimyndigheten.

Frånluftvärmepumpar är vanliga i hus från 1980-talet och framåt. Husen har frånluftsventilation och värmepumpen tar tillvara värmen från inomhusluften innan den ventileras ut.
Många husägare står nu inför ett nytt val, eftersom värmepumparna börjar bli gamla och måste bytas ut.

– Vårt test visar att en frånluftvärmepump med den nya varvtalsstyrda tekniken kan spara upp till 65 procent av husets energianvändning i jämförelse med ett eluppvärmt hus, säger Anders Odell, testledare på Energimyndighetens Testlab, i ett pressmeddelande.

De olika modellerna i testet visar på stora skillnader i värmeförluster för att hålla varmvattnet varmt när det inte används. Vissa värmepumpar har tre gånger så stora värmeförluster som andra.